Korzystaj z bezpłatnej infolinii księgowej 22 112 02 35 w dni robocze  9-17

zaloguj

23 sierpnia 2021

Zatrudnienie małżonka we własnej firmie – najważniejsze informacje

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS) dopuszcza zatrudnienie w firmie należącej do osoby prowadzącej Jednoosobową Działalność Gospodarczą członków rodziny właściciela. Mówimy wtedy o tak zwanej osobie współpracującej.
 

Za taką osobę można uznać:

- małżonka,
- dzieci (własne, małżonka lub przysposobione),
- rodziców (w tym macochę lub ojczyma)

Warunkiem jest to, że wymienione osoby pozostają z właścicielem firmy w jednym gospodarstwie domowym i pracują razem z nim w przedsiębiorstwie.
(Art. 8 ust. 11 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) Osoba współpracująca może świadczyć pomoc w prowadzeniu działalności na podstawie umowy zlecenie, umowy o pracę, umowy o dzieło lub bezumownie. Osobę współpracującą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub świadczącą pracę bezumownie należy zgłosić do ZUS-u z kodem 05 11. Natomiast w przypadku umowy zlecenia z kodem 04 11.

 

Składki zdrowotne

 

Zatrudnienie małżonka w działalności gospodarczej na podstawie umowy o pracę lub jego nieodpłatne zatrudnienie, wiąże się z koniecznością odprowadzania składek na ubezpieczenia dokładnie na takich samych zasadach jak za przedsiębiorcę. Niestety bez prawa do przywilejów, takich jak preferencyjny ZUS czy ulga na start. Czyli, nawet jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność i sam korzysta z tzw. preferencyjnego  ZUS-u, za osobę współpracującą odprowadza pełną składkę.

Wyjątkiem od tej zasady jest podpisanie umowy zlecenia; w takim przypadku nie zgłaszamy członka rodziny jako osoby współpracującej  tylko traktujemy go jak zwykłego pracownika i odprowadzamy składki na ubezpieczenie, analogicznie jak za każdego innego zleceniobiorcę.

Podstawę wymiaru składek stanowi wypłacone wynagrodzenie. Oczywiście nie w każdym przypadku możemy podpisać umowę zlecenie, a tylko wtedy jeżeli wykonywana praca jest np. doraźna i nie wymusza podpisania umowy o pracę.

 

Podatek dochodowy – PIT

 

Wypłacone małżonkowi wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co miesiąc trzeba odprowadzać zaliczki na PIT, a po zakończeniu roku konieczne jest złożenie odpowiednich deklaracji.

 

Zatrudnienie nieodpłatne

 

W przypadku nieodpłatnego zatrudnienia małżonka nie wykazuje on przychodu, gdyż świadczy pracę za którą nie otrzymuje wynagrodzenia.

Jednak dla przedsiębiorcy zatrudniającego taką osobę powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jest on jednak zwolniony z podatku dochodowego.

 

Wynagrodzenie małżonka, a koszty uzyskania przychodów

 

Wynagrodzenie wypłacane małżonkowi możemy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie małżonka należne z tytułu:
 

- umowy o pracę (i umów podobnych);

- umowy o dzieło, zlecenie;

- przychodów uzyskanych na podstawie umów i kontraktów menedżerskich i o podobnym charakterze;

- pracy artystycznej;

- praktyk studenckich.
 

Kosztem dla przedsiębiorcy będą również opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeśli przedsiębiorca zobowiązał się do ich opłacania.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku od  9 do  17 

Infolinia: 22 100 50 60

mail: mbank@morganizer.pl  

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Infolinia: 22 112 02 35